تعیین توالی DNA (سنگر) یا "Sanger DNA Sequencing":ﺗﻮاﻟﯽ ﯾﺎﺑﯽ DNA Sequencing) DNA) ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺘﯽ از DNA ﻣﯿﭙﺰدازد. اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﻞ از ﺗﻮاﻟﯽ ﯾﺎﺑﯽ در ﺳﺎل 1977 ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدرﯾﮏ ﺳﻨﮕﺮ(Frederick Sanger) اﺑﺪاع ﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎس زﺣﻤﺎت اﯾﺸﻮن ، اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ را ﺗﻮاﻟﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﺳﻨﮕﺮ (Sanger Sequencing) ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ. در این مقاله سعی کرده ایم که روش های توالی یابی از سنگر تا روش ها نوین امروز را بررسی کنیم. در ﺗﮑﻨﯿﮏ سنگر از روش ﺧﺘﻢ زﻧﺠﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺳﮑﻮﺋﻨﺴﯿﻨﮓ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. در ﺳﺎل 1980 ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﺮدرﯾﮏ ﺳﻨﮕﺮ ﺑﺎﺑﺖ اﺑﺪاع اﯾﻦ روش اﻫﺪا ﺷﺪ. از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﻨﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮاﻟﯽ ﯾﺎﺑﯽ در ﭘﺮوژه ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﺟﺪاول زﯾﺮ ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎه ABI-Genetic Analyzer ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

برای ثبت سفارش اینجا را کلیک کنید
تماس با ما

اطلاعات تماس

  • 8:00 - 16
  • 8:30 - 12:30
  • اتوبان همت-سردارجنگل نرسیده به مخبری-مجتمع پویا-واحد8
  • 44477501-44477502-44404055
  • info@genfanavaran.com
  • 09027657727

ارسال سریع پیام

Template by نقشه من

ارتباط با همکاران در بخش پشتیبانی

از طریق تلفن همراه :

از طریق وب: