محصولات

 

ليست وب سايت شرکتهايي که محصولاتشان
 توسط  ژن فن آوران قابل ارائه ميباشد :

thermoscientific
merck
sigmaaldrich
Roche
Qiagen
invitrogen
promega
New England biolabe
   
   

© Copyright 2005. Genfanavaran.com